09/03/2019

புல்லென்று நீயும் நினைத்தாயோ?!!


 
 
தேடித்தேடி நிதம் எழுதி- பலர்
நாடி விருப்பீடு தந்து- அதில்
கூடி மகிழ்கின்ற போது- அதைக்
கோடிப் புகழென்று எண்ணி- அஃது
ஆடி காற்றாகிப் போக- மனம்
வாடி வதங்கியே நின்று- பல
உறவைத் தினந்தோறும் திட்டி- பின்னர்
உளறல் கவிதைகளைக் கொட்டி- சில
புலம்பும் நண்பர்களைப்போலே- நான்
புல்லென்று நீயும் நினைத்தாயோ?!!

✍️செ. இராசா

(சத்தியமா இதுவும் கற்பனைதானுங்கோ..)

No comments: